Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Důležité dokumenty

18. 1. 2022 10:51

Koaliční smlouva

 Obsah

Preambule
Programová část
Principy koaliční spolupráce
Dohodovací a smírčí jednání
Závěrečná ustanovení

Koalice SPOLU

Občanská demokratická strana
IČO: 16192656, se sídlem Truhlářská 1106/9, 110 00 Praha 1
číslo registrace v rejstříku politických stran a hnutí vedeném MVČR: VS/1-870/91 zastoupená Petrem Fialou, předsedou
(dále jen „ODS“)

a

KDU-ČSL
IČO: 00442704, se sídlem Karlovo náměstí 317/5, 120 00 Praha 2
číslo registrace v rejstříku politických stran a hnutí vedeném MVČR: VSC/1-3692/91 zastoupená Marianem Jurečkou, předsedou
(dále jen „KDU-ČSL“)

a

TOP 09
IČO: 71339728, se sídlem Opletalova 1603/57, 110 00 Praha 1
číslo registrace v rejstříku politických stran a hnutí vedeném MVČR: MV-43744-6/VS-2009 zastoupená Markétou Pekarovou Adamovou, předsedkyní
(dále jen „TOP 09“)

a

Koalice Pirátů a Starostů tvořená:

Česká pirátská strana
IČO: 71339698, se sídlem Na Moráni 360/3, 128 00 Praha 2
číslo registrace v rejstříku politických stran a hnutí vedeném MVČR: MV-39553-7/VS- 2009
zastoupená Ivanem Bartošem, předsedou (dále jen „Piráti“)

a

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
IČO: 26673908, se sídlem Malostranské nám. 266/5, 118 00 Praha 1
číslo registrace v rejstříku politických stran a hnutí vedeném MVČR: VS-5908/SDR/1-2004 zastoupení Vítem Rakušanem, předsedou
(dále jen „STAN“)

uzavírají na základě výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky tuto KOALIČNÍ SMLOUVU

I. Preambule

Na základě mandátu od občanů České republiky, vyjádřeného ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskutečnily 8. a 9. října 2021, zahájily strany ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráti a STAN jednání o vytvoření většinové vládní koalice. Podporu voličů vnímáme jako náš závazek vůči všem občanům, kteří od nás právem očekávají moudrou a zodpovědnou správu naší země.

Při vědomí dosažení programové, personální a organizační shody a pro lepší budoucnost České republiky uzavírají ODS, KDU-ČSL, TOP 09 (koalice SPOLU) a Piráti a STAN (koalice Piráti a Starostové) tuto smlouvu, která zakládá koalici s cílem zachovat a prohlubovat zá- kladní parametry fungující demokratické svobodné společnosti s důrazem na směřování České republiky jako pevné součásti euroatlantického civilizačního prostoru, kde vládne vymahatelné právo i nepsaná pravidla.

Koaliční strany se hlásí k zásadám českého ústavního pořádku, který je postaven na dělbě moci, parlamentní demokracii založené na svobodné soutěži politických sil a úctě k právům člověka a občana a k ochraně menšin. Za důležitou podmínku fungování demokracie považují dodržování nikoli pouze litery, ale i smyslu Ústavy ČR, Listiny základních práv a svobod a zákonů. Za nezbytné považují jak zachování, tak nezávislost veřejnoprávních médií. Prosazují úctu k lidskému životu, principy občanských svobod, svobodnou hospodářskou soutěž, zodpovědnou solidaritu s těmi, kteří si sami pomoci nemohou, a správu veřejných věcí co nejblíže občanům.

Vláda vzniklá na základě této koaliční smlouvy bude připravena překonávat rozdíly ve společnosti a spojovat. Bude reprezentantem všech lidí a při své práci bude v pravidelném dialogu se samosprávami, občanskou společností, zástupci zaměstnanců i zaměstnavatelů.

Svoji vůli vytvořit vládní koalici stvrzují předsedové zúčastněných stran a další představitelé politických subjektů svými podpisy v závěru tohoto dokumentu.

II. Programová část

Česká republika má za sebou nejtěžší období polistopadové historie. Naše země se musí vypořádat nejen s následky světové pandemie, ale i s následky bezohledné nezodpovědnosti předchozí vlády.

Předchozí vláda za sebou nechává zemi s největším zadlužením v její historii a s vysokým růstem cen, především energií a nemovitostí.

Zemi rozdělenou a zjizvenou zbytečnými sváry, rozdmýchávanými populistickou politikou posledních let.

My, jako vláda vzešlá z voleb reprezentující většinu v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, víme, že je potřeba tyto rány zacelit. Že je nezbytné naši zemi vrátit do dobré kondice. Ozdravit nejen veřejné finance a poškozenou ekonomiku, ale také důvěru lidí ve stát a jeho instituce.

Každá z vládních stran si plně uvědomuje svou odpovědnost za úspěch vlády. Proto jsou strany připraveny ke spolupráci a dohodě a staví zájmy České republiky a jejích občanů na první místo.

Proto se jako vláda zavazujeme k následujícím krokům:

1.  Stabilizace veřejných financí

Naše země potřebuje odpovědnou rozpočtovou politiku, která zabrzdí nesmyslné rozhazování peněz daňových poplatníků, nalezne úspory a stanoví dlouhodobé směřování veřejných financí a v co nejkratší možné době zajistí rozumné hospodaření státu. Cesta ke stabilitě je v reformě výdajů státu, opatřeních proti střetu zájmů a korupci a efektivním nakládání s penězi, nikoliv ve zvyšování daňové zátěže.

2.  Orientace na EU a NATO

Česká republika musí být aktivním členem Evropské unie a NATO hájícím zájmy svých občanů. Zahraniční politika bude mít nezpochybnitelnou euroatlantickou orientaci, důraz na stabilní partnerství s demokratickými zeměmi po celém světě a na ochranu lidských práv a demokracie. Členství v Evropské unii považujeme za klíčové a prospěšné pro ČR a jsme připraveni se úspěšně zhostit předsednictví Rady EU ve 2. pololetí roku 2022.

3.  Penzijní reforma

Jsou to lidé, kdo tvoří prosperitu naší země. Proto si každý zaslouží vědět, že má jistotu ve stáří. Připravíme takovou reformu, která zohlední zásluhovost a také podpoří mezigenerační solidaritu v rodinách. Reforma penzijního systému bude postavena na celospolečenském konsenzu, který zajistí dlouhodobou perspektivu.

4.  Vzdělávání

Budoucnost naší země závisí na vzdělání našich dětí i celoživotním učení nás všech. Vzdělávací systém musí využít potenciál kvalitních učitelů, musí vytvořit prostor pro rozvoj znalostí, dovedností a kompetencí žáků a studentů, a to vše v moderním obsahu a prostředí. Vzdělávací systém musí umět pomoci těm nejslabším, stejně jako podpořit talenty.

5.  Regionální soudržnost

Vzrůstající rozdíly mezi regiony naší země jsou zásadní celospolečenskou výzvou. Místo, kde člověk žije, nesmí tak zásadně ovlivňovat kvalitu vzdělávání, dostupnost zdravotní péče nebo konektivitu. Vláda bude předcházet dalšímu rozevírání nůžek mezi regiony a řešit problémy, které vedou k vylidňování venkova a pohraničí.

6.  Podpora svobodného trhu

Podpora malých a středních podniků a cílení investičních dotací a podpor na opravdové potřeby jsou cestou k zajištění prosperity naší země. Podpoříme kreativní a inovativní přístupy s potenciálem růstu a zdravé konkurence. Podpora z veřejných financí nesmí jít na zvyšování zisků a vlivu velkých firem.

7.  Životní prostředí

Změny klimatu jsou nezpochybnitelné. Tato vláda se zavazuje hledat řešení, která budou omezovat lidský vliv na klimatické změny. Budeme hledat realistická řešení, která opravdu pomohou ochránit životní prostředí, vodu, ovzduší, půdu, lesy a krajinu.

A to vše s vědomím odpovědnosti za prosperitu naší země.

8.  Rodina a bydlení

Pro rozvoj naší společnosti je důležitá stabilita rodin. Pomůžeme rodinám zvládnout výzvy, před kterými stojí. Podpoříme flexibilnější pracovní podmínky, nabídneme širší možnosti, jak sladit rodinný a profesní život, a zajistíme dostupnou zdravotní péči. Zjednodušíme život všem, kteří poctivě pracují, a současně nabídneme cílenou pomoc těm, kteří si nedokáží pomoci sami.

Nezavíráme oči před problémy, které lidé v naší zemi mají. A bydlení je v poslední době jedním z nich. Přineseme řešení, která pomohou jak vlastnickému, tak nájemnímu bydlení včetně sociálního bydlení. V současné době je nejdůležitější zásadní zrychlení stavebního řízení při zachování ochrany ostatních zájmů a podpora samo- správ.

9.  Digitalizace

Sjednocení a digitalizace procesů státu jsou cestou k přátelštější, efektivnější a levnější státní správě. Naučíme stát fungovat efektivně s využitím všech moderních technologií. Digitalizace je nejen cestou k pohodlnějšímu kontaktu občanů se státem, ale automatizace procesů také povede k efektivnějšímu fungování státu jako celku.

Pro seniory a lidi se speciálními potřebami nadále zůstane papírová cesta.

10.  Věda a výzkum

Naše země je plná vzdělaných, talentovaných a inovativních lidí. Naše věda a výzkum mají dlouhodobě skvělé jméno ve světě. Věda a výzkum budou mít nezpochybnitelnou podporu, protože v nich vidíme příležitost, jak posunout Českou republiku ještě výše mezi nejúspěšnější země. Zajistíme funkční spolupráci státní správy s kvalitními akademickými pracovišti z ČR a zahraničí, což umožní lépe přenášet aktuální poznatky do tvorby zákonů.

11.   Moderní státní správa

Státní správa musí být moderní, štíhlá a pružná. Připravíme ji na výzvy 21. století, přivedeme do ní nejlepší talenty, aby občanům dodávala špičkové služby. Zasadíme se, aby úředníci více využívali a zpřístupňovali data a jejich práce měla vždy ve svém středu občana.

12.   Odpovědnost k voličům a politická kultura

Prosadíme zlepšení politické kultury. Do vedoucích pozic vybereme poctivé, kompetentní a důvěryhodné osobnosti, které budou hájit zájmy ČR a nebudou ve střetu zájmů. Nastavíme předvídatelnější jednání Poslanecké sněmovny. Zařídíme, aby občané na internetu viděli, jak vláda plní program. Budeme konstruktivně spolupracovat mezi sebou i s opozicí.

III. Principy koaliční spolupráce

1. Smluvní strany se dohodly, že ve vládě, která bude mít celkem 18 členů, bude uplatněno zastoupení koaličních stran poměrem ODS – 6, KDU-ČSL – 3, TOP 09 – 2, Piráti – 3 a STAN – 4, v rozdělení, jaké je uvedeno v Příloze č. 1 této smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že Petr Fiala navrhne prezidentu republiky po svém jmenování premiérem ke jmenování další členy vlády v souladu s těmito principy a způsobem rozdělení.

2. Smluvní strany podpoří v Poslanecké sněmovně svým hlasováním personální a početní složení orgánů Poslanecké sněmovny tak, jak je uvedeno v Příloze č. 2 této smlouvy.

3. Smluvní strany zajistí, aby se všichni jejich poslanci zúčastnili schůze Poslanecké sněmovny, na které bude hlasováno o důvěře vládě. Smluvní strany se zavazují, že po celé volební období budou postupovat jednotně a v plném počtu svých poslanců při sestavení Poslanecké sněmovny, hlasování o vyslovení důvěry či nedůvěry vládě a hlasování o koaličně dohodnutých vládních návrzích.

4. Smluvní strany respektují ústavní právo předsedy vlády navrhovat prezidentu republiky jmenování a odvolávání členů vlády. Pro každý takový krok bude předseda vlády hledat podporu příslušné koaliční strany. Předseda příslušné koaliční strany podává návrhy na odvolání a jmenování člena vlády nominovaného za tuto stranu předsedovi vlády. Další postup u takového návrhu podléhá dohodě předsedy vlády s předsedou příslušné strany.

5. Smluvní strany se zavazují, že po celou dobu trvání této koaliční smlouvy nevyvolají na půdě Poslanecké sněmovny hlasování o vyslovení nedůvěry vládě nebo hlasování o rozpuštění Poslanecké sněmovny a ani se k takovému hlasování nepřipojí.

6. Smluvní strany budou dodržovat následující koaliční mechanismy:

 A) Jednání zástupců koaliční stran

K5 – Schůzka předsedů koaličních stran 
Předsedové stran se scházejí na požádání předsedy kterékoliv z nich či na základě požadavků dalších koaličních orgánů, nejméně však jedenkrát za měsíc. Termín dohodnou předsedové, zápis se zpravidla nepořizuje.

K15 Schůzka zástupců vedení koaličních stran
Jednání svolává předseda vlády zpravidla jedenkrát za dva měsíce. O svolání může též požádat kterýkoli předseda koaliční strany. Delegaci koaliční strany tvoří předseda strany a dva další zástupci. Řeší aktuální i střednědobé úkoly a vyhodnocuje průběžně plnění koaliční smlouvy. Přiměřeně řeší i personální záležitosti včetně projednání případných návrhů na změny ve složení vlády. Program schůzky sesta- vuje předseda vlády a je doplněn zbývajícími koaličními stranami. Zápis se pořizuje, nedohodnou-li se zástupci jinak.

Koaliční rada
Koaliční radu svolávají předsedové koaličních stran nejméně dvakrát do roka. Delegaci Koaliční rady tvoří předseda strany, místopředsedové strany, předsedové parlamentních klubů a hlavní manažer či generální sekretář. Kromě aktuálních úkolů řeší i dlouhodobé úkoly a perspektivy společného vládnutí. Pozváni mohou být členové vlády a další hosté. Zápis se pořizuje, nedohodnou-li se zástupci jinak. Závěry Koaliční rady jsou zveřejněny formou tiskové zprávy.

B)  Spolupráce na úrovni Poslanecké sněmovny

KPK – Koaliční předsedové klubů
Schází se pravidelně v úterý výborových a plenárních týdnů. Řeší aktuální úkoly související s programem schůze Poslanecké sněmovny, zabývají se i volbami jednotlivých parlamentních i neparlamentních orgánů. KPK jsou zodpovědní za udržení dostatečné účasti koaličních poslanců při všech důležitých hlasováních a volbách. V průběhu jednání Poslanecké sněmovny probíhají schůzky předsedů klubů kdyko- liv na požádání.

K108 – Setkání všech koaličních poslanců
Schází se na požádání kterékoliv koaliční strany vyjádřené předsedou poslaneckého klubu, zpravidla před důležitým hlasováním v Poslanecké sněmovně.

C)  Spolupráce na úrovni Senátu

Ustanovení odstavce Spolupráce na úrovni Poslanecké sněmovny se pro Senát použije přiměřeně. Senátorské kluby koaličních stran spolupracují při prosazování legislativy, která naplňuje programové prohlášení vlády. Na požádání kterékoliv koaliční strany může být vyvoláno jednání na úrovni koaličních předsedů senátor- ských klubů, případně zástupce senátorů koaliční strany.

D)  Spolupráce na úrovni obou komor Parlamentu

Pro lepší koordinaci legislativního procesu se vždy po skončení řádné schůze Poslanecké sněmovny uskuteční schůzka na úrovni KPK s předsedy koaličních sená- torských klubů, případně zástupcem senátorů koaliční strany. Toto setkání se dále může uskutečnit na žádost kterékoliv koaliční strany.

E)  Spolupráce ministrů s výbory

Ministři iniciují zpravidla dvakrát do roka neformální setkání s koaličními poslanci zpravidla z příslušných výborů v Poslanecké sněmovně. Cílem je kromě řešení odborných úkolů i posílení koaliční komunikace napříč K108. Přiměřeně se uvedené vztahuje také na Senát.

7. Za koaličně dohodnutý se má takový vládní návrh a takové usnesení vlády, které podpoří nadpoloviční většina z přítomných členů vlády z každé koalice. Každá koalice má právo před jednáním vlády označit kterýkoliv návrh za návrh vyžadující koaliční shodu.

8. Vláda bude předávat všem koaličním klubům v obou komorách Parlamentu plán legislativních prací na příslušné období. Člen vlády příslušný k předložení legislativního návrhu projedná jeho základní zaměření s každým koaličním klubem, který o to požádá. Předsedové koaličních klubů, nebo jejich pověření zástupci, budou zváni na zasedání Legislativní rady vlády.

9. Smluvní strany se zavazují, že budou na půdě obou komor Parlamentu podporovat přijetí koaličně dohodnutých vládních návrhů zákonů. Pozměňovací nebo doplňující návrhy ke koaličně dohodnutým vládním návrhům zákonů podpoří smluvní strany v obou komorách Parlamentu jen po vzájemné dohodě. Současně se zavazují, že případné návrhy zákonů, které nejsou koaličně dohodnuté, a pozměňovací návrhy před- kládané poslanci a senátory koaličních klubů anebo připojení se k iniciativě poslanců z jiných klubů budou předem konzultovány na úrovni předsedů poslaneckých a sená- torských klubů. Podmínkou pro podporu návrhů, které mají být koaličně dohodnuté a nejsou, bude dohoda smluvních stran. Není-li dohodnuto jinak, budou koaliční kluby při hlasování respektovat koaličně dohodnuté stanovisko vlády. Porušením koalič- ní smlouvy není, pokud zástupce koaliční strany hlasuje jinak, než stanoví koaliční smlouva, aniž by to mělo dopad na výsledek hlasování, a tento postup je předem pro- jednán mezi předsedy koaličních klubů.

10. Nebude-li dosaženo koaliční dohody ve vládě, nastoupí mechanismy dohodovacího a smírčího jednání na úrovni K15 nebo Koaliční rady.

11. Smluvní strany se zavazují, že budou naplňovat programové prohlášení vlády a tuto koaliční smlouvu a účinně spolupracovat na přípravě všech exekutivních i legisla- tivních opatření zásadní povahy, která budou předem konzultovat. Plnění koaliční smlouvy a programového prohlášení vlády budou strany pravidelně jednou ročně re- vidovat a hodnotit na jednání K15. Zhodnocení plnění koaliční smlouvy za jednotlivé roky proběhne vždy do 31. ledna následujícího roku. Písemné vyhodnocení plnění koaliční smlouvy a programového prohlášení vlády předloží K15 Koaliční radě.

12. Koalice bude sestavovat návrh programu jednání Poslanecké sněmovny na schůzce předsedy Poslanecké sněmovny, případně koaličních místopředsedů Poslanecké sněmovny, s předsedy koaličních poslaneckých klubů, a to tak, aby byl předvídatelný a umožnil přednostně projednání koaličně dohodnutých návrhů. Návrhy zákonů, které jsou v rozporu s programovým prohlášením vlády, neumožní žádná koaliční strana projednat, dokud nebudou projednány koaličně dohodnuté návrhy, není-li jiné dohody. Návrhy diskusních bodů, které předtím nebyly projednány na příslušném výboru, neumožní žádná koaliční strana projednat, dokud nebudou projednány koaličně dohodnuté návrhy, není-li jiné dohody. Hlasování o programu či o jeho změně dojednávají podle těchto zásad těsně před tím předsedové klubů či K15.

13. Koaliční strany se dohodly, že v případě volby prezidenta republiky bude možný spo- lečný postup koordinován na úrovni K5.

IV. Dohodovací a smírčí jednání

1. Dohodovací jednání probíhá na úrovni K15, smírčí jednání na Koaliční radě.

2. Bude-li kterákoli ze smluvních stran považovat některý z připravovaných legislativ- ních nebo exekutivních návrhů za věc zásadní povahy, má právo vyvolat o jejím řešení jednání předsedů koaličních stran, resp. dohodovací jednání.

3. Dohodovací jednání bude vedeno ohledně společného postupu smluvních stran ve vě- cech, které nebudou dostatečně řešeny programovým prohlášením vlády nebo touto koaliční smlouvou.

4. Případné rozpory vyplývající z této smlouvy budou nejdříve řešeny dohodovacím nebo smírčím jednáním smluvních stran. Při porušení koaliční smlouvy vzniká povinnost všech aktérů toto porušení napravit uvedením v předchozí stav nebo odči- něním na úkor toho, kdo koaliční smlouvu porušil. Projednání sporné věci bude pře- rušeno do doby ukončení dohodovacího nebo smírčího jednání, nejdéle však na dobu 30 dnů.

V. Závěrečná ustanovení

1. Porušení závazků uvedených v této koaliční smlouvě bude považováno za důvod k jed- nostrannému odstoupení od této smlouvy, nejdříve však po neúspěšném smírčím jed- nání smluvních stran.

2. Všechny změny, doplňky nebo zrušení této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsány statutárními zástupci všech smluvních stran.

3. Tato smlouva má následující přílohy:

  • Příloha č. 1 – Složení vlády České republiky
  • Příloha č. 2 – Složení orgánů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
  • Příloha č. 3 – Koaliční program

4. Tato smlouva podléhá ratifikaci příslušnými vnitřními orgány všech smluvních stran, tzn. Výkonnou radou ODS, Celostátním výborem KDU-ČSL, Výkonným výborem TOP 09, Celostátním fórem Pirátů a Celostátním výborem STAN. Smluvní strany si vzájemně vymění ratifikační listiny.

5. Tato smlouva byla vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu a nabývá platnosti a účinnosti dnem ratifikace poslední smluvní stranou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty

Související zprávy