Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Poskytování informací

Informace k postupu Úřadu vlády ČR při aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

I. Obecná část

 1. Podávání žádostí o poskytnutí informace Úřadu vlády ČR (dále jen Úřad) i jejich poskytování zaměstnanci Úřadu se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon), a nařízením vlády č. 173/2006, o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen nařízením vlády).
 2. Text zákona, nařízení vlády a Informace o činnosti Úřadu a vlády ČR jsou přístupné prostřednictvím sítě internet na elektronické adrese http://www.vlada.cz. Prostory přístupné veřejnosti v hlavní budově Úřadu (nábř. E. Beneše 4, Praha 1) i v budově Vladislavova ul. 4, Praha 1, jsou k tomu vybaveny odpovídajícím technickým zařízením.

II. Postup při vyřizování žádosti

 1. Žádost musí být vyřízena v souladu se zákonem a nařízením vlády. Informaci požadovanou telefonicky poskytuje oslovený útvar Úřadu neodkladně, pokud ji má k dispozici. Nemůže-li ji vyřídit, požádá žadatele, aby žádost podal písemně.
 2. Písemná žádost je podávána na adresu:
  Úřad vlády České republiky
  nábř. E. Beneše 4
  118 01 Praha 1
 3. Žádost lze podat prostřednictvím pošty, osobně v podatelně Úřadu (viz výše uvedená adresa), prostřednictvím faxu na čísle 2400 3090 nebo prostřednictvím elektronické podatelny na adrese posta@vlada.gov.cz.
 4. Úhrada nákladů na poskytnutí informací je stanovena v Sazebníku úhrad za poskytování informací.

III. Nevyhovění žadateli ze strany Úřadu

 1. Proti rozhodnutí Úřadu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat rozklad ve lhůtách stanovených zákonem na adrese:
  Vedoucí Úřadu vlády ČR
  nábř. E. Beneše 4
  118 01 Praha 1
 2. Rozklad lze podat pouze písemnou formou. Rozklad musí obsahovat jméno žadatele, adresu, v čem žadatel spatřuje porušení zákona, čeho se žadatel domáhá, a podpis žadatele. Pokud rozklad tyto údaje neobsahuje nebo není podán písemně, Úřad jej odloží.
 3. Rozklad lze podat rovněž prostřednictvím formuláře Rozklad proti rozhodnutí o neposkytnutí informace. Tento formulář je k dispozici také v prostoru informací hlavní budovy Úřadu, nábř. E. Beneše 4, Praha 1.

 

Připojené dokumenty

Související zprávy