Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dokumenty

29. 12. 2023 11:57

Plán legislativních prací vlády na rok 2024

leden 2024

 • Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o kybernetické bezpečnosti
  Transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2555 ze dne 14. prosince 2022 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii a o změně nařízení (EU) č. 910/2014 a směrnice (EU) 2018/1972 a o zrušení směrnice (EU) 2016/1148 (směrnice NIS 2).
  Předkladatel: předseda vlády
  Spolupředkladatel: ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 34/2021 Sb., o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic)
  Implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560 ze dne 14. prosince 2022 o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh a rozsudku Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 12. ledna 2023. RegioJet a.s. v. České dráhy a.s. a Česká republika. Věc C-57/21.
  Předkladatel: předseda vlády
  Spolupředkladatel: předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
  Reagovat na zvýšená rizika lesních požárů spojená se změnami klimatu při využití zkušeností z lesního požáru v Hřensku.
  Předkladatel: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
 • Návrh zákona o odolnosti subjektů kritické infrastruktury a o změně některých dalších zákonů
  Transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2557 ze dne 14. prosince 2022 o odolnosti kritických subjektů a o zrušení směrnice Rady 2008/114/ES a další úprava oblasti ochrany kritické infrastruktury podle zkušeností z aplikační praxe krizového zákona.
  Předkladatel: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  Zvýšení příspěvku na péči, které reaguje na stávající vývoj v kontextu celospolečenských krizí (vysoká inflace, navyšování cen energií).
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění nařízení vlády č. 479/2020 Sb.
  Transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/362 ze dne 24. února 2022, kterou se mění směrnice 1999/62/ES, 1999/37/ES a (EU) 2019/520, pokud jde o výběr poplatků pro vozidla za užívání určitých pozemních komunikací.
  Předkládá: ministr dopravy
 • Návrh zákona o implementaci předpisů Evropské unie v oblasti digitálních financí (zákon o digitálních financích)
  Adaptace právního řádu České republiky na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1114 ze dne 31. května 2023 o trzích kryptoaktiv a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 1095/2010 a směrnic 2013/36/EU a (EU) 2019/1937 a na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2554 ze dne 14. prosince 2022 o digitální provozní odolnosti finančního sektoru a o změně nařízení (ES) č. 1060/2009, (EU) č. 648/2012, (EU) č. 600/2014, (EU) č. 909/2014 a (EU) 2016/1011.
  Předkladatel: ministr financí
 • Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti digitálních financí a financování udržitelnosti
  Transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2556 ze dne 14. prosince 2022, kterou se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 a (EU) 2016/2341, pokud jde o digitální provozní odolnost finančního sektoru, a adaptace právního řádu České republiky na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1114 ze dne 31. května 2023 o trzích kryptoaktiv a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 1095/2010 a směrnic 2013/36/EU a (EU) 2019/1937 a na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2631 ze dne 22. listopadu 2023 o evropských zelených dluhopisech a o volitelném zveřejňování informací o dluhopisech nabízených jako environmentálně udržitelné a informací o dluhopisech vázaných na udržitelnost.
  Předkladatel: ministr financí
 • Návrh právní úpravy adaptující právní řád České republiky na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1781 ze dne 13. září 2023, kterým se zřizuje rámec opatření pro posílení evropského ekosystému polovodičů a mění nařízení (EU) 2021/694 (akt o čipech)
  Adaptace vnitrostátního právního řádu na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1781 ze dne 13. září 2023, kterým se zřizuje rámec opatření pro posílení evropského ekosystému polovodičů a mění nařízení (EU) 2021/694 (akt o čipech).
  Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů
  Transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/959 (revize směrnice o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů) a zavedení nového systému emisního obchodování v odvětvích budov, silniční dopravy a v dalších odvětvích.
  Předkladatel: ministr životního prostředí

únor 2024

 • Návrh zákona o vodících a asistenčních psech
  Odstranění nedostatků stávající právní úpravy tak, aby osoby se zdravotním postižením, doprovázené vodícími a asistenčními psy, měly legislativní oporu pro přístupová práva do řady provozoven a dopravních prostředků.
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
  Spolupředkladatelé: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví, ministr dopravy, ministr zemědělství
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  Adaptace právního řádu České republiky na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1113 ze dne 31. května 2023 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a některých kryptoaktiv a o změně směrnice (EU) 2015/849.
  Předkladatel: ministr financí
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 64/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací, a nařízení vlády č. 70/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat
  Realizace dotačních opatření vyplývajících ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky EU pro období let 2023 až 2027 v České republice v návaznosti na nové předpisy EU v této oblasti a reflexi prvního dotačního roku 2023.
  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 ze dne 2. prosince 2021 o financování, řízení a monitorování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013, v platném znění.
  Předkladatel: ministr zemědělství
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům
  Realizace pravidel podmíněnosti dotačních opatření vyplývajících ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky EU pro období let 2023 až 2027 v České republice v návaznosti na nové předpisy EU v této oblasti a reflexi prvního dotačního roku 2023.
  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013, v platném znění.
  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 ze dne 2. prosince 2021 o financování, řízení a monitorování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013, v platném znění.
  Předkladatel: ministr zemědělství
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 80/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření, a nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
  Realizace dotačních opatření vyplývajících ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky EU pro období let 2023 až 2027 v České republice v návaznosti na nové předpisy EU v této oblasti a reflexi prvního dotačního roku 2023.
  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 ze dne 2. prosince 2021 o financování, řízení a monitorování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013, v platném znění.
  Předkladatel: ministr zemědělství
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 81/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství, a další související nařízení vlády
  Realizace dotačních opatření vyplývajících ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky EU pro období let 2023 až 2027 v České republice v návaznosti na nové předpisy EU v této oblasti a reflexi prvního dotačního roku 2023.
  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013, v platném znění.
  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 ze dne 2. prosince 2021 o financování, řízení a monitorování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013, v platném znění.
  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1173 ze dne 31. května 2022 kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém v oblasti společné zemědělské politiky
  Předkladatel: ministr zemědělství
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2023 Sb., o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům, a nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů
  Realizace dotačních opatření vyplývajících ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky EU pro období let 2023 až 2027 v České republice v návaznosti na nové předpisy EU v této oblasti a reflexi prvního dotačního roku 2023.
  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013, v platném znění.
  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 ze dne 2. prosince 2021 o financování, řízení a monitorování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013, v platném znění.
  Předkladatel: ministr zemědělství
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů
  Zpřesnění právní úpravy vývozu veterinárního kontrolovaného zboží do třetích zemí, právní úpravy oblasti veterinární hygieny, zejména pokud jde o vyšetřování těl ulovené volně žijící zvěře, nebo právní úpravy vedlejších živočišných produktů.
  Předkladatel: ministr zemědělství

březen 2024

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  Transpozice ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/977 ze dne 10. května 2023 o výměně informací mezi donucovacími orgány v rámci EU a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2006/960/SVV, případně úpravy dalších transpozičních ustanovení v souladu s rozhodnutím Soudního dvora.
  Předkladatel: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 14/2021 Sb., o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky
  Posílit efektivnost zákona v zajišťování přípravy občanů na krizové situace a rozšířit záběr systému střelecké přípravy, a to jak pokud jde o počet osob, které se jej budou účastnit, tak i pokud jde o variabilitu témat a celkovou přístupnost systému střelecké přípravy. Rozšířit systém akreditací i na civilní střelnice využitelné pro střeleckou přípravu a přípravu k brannosti.
  Předkladatel: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
 • Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vstupu a pobytu cizinců (cizinecký zákon)
  Upravit terminologii a dotčené instituty v zákonech přímo navazujících na problematiku vstupu a pobytu cizinců na území České republiky.
  Předkladatel: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
 • Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úpravou zdravotních a sociálních služeb
  Definovat sociálně zdravotní služby, definovat klienta dlouhodobé péče a jeho potřeb a nároků, optimalizovat a sjednotit poskytování systému dlouhodobé péče, nastavit jednotné vnímání kvality a zvýšit dostupnost dlouhodobé péče a efektivnost využití stávajících zdrojů financování.
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
  Spolupředkladatel: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  Zjednodušit převody vybraného hmotného nemovitého majetku státu na územní samosprávné celky a zakotvit jediný a jednotný schvalovací mechanismus pro převody hmotných nemovitých věcí evidovaných v katastru nemovitostí.
  Předkladatel: ministr financí
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů
  Přizpůsobení právní úpravy činnosti pojistníků při nabízení možnosti stát se pojištěným rozsudku SDEU ve věci C-633/20TC Medical Air Ambulance Agency.
  Předkladatel: ministr financí
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), ve znění pozdějších předpisů
  Zlepšit podmínky pro výkon policejní ochrany, definovat Vojenskou policii jako jednotný ozbrojený policejní sbor začleněný v MO, zřídit inspekční orgán, rozšířit a zpřesnit některá oprávnění a úkoly VP, vytvořit podmínky pro výcvik mimo vojenské objekty.
  Předkladatel: ministryně obrany
 • Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou vyváženého zastoupení žen a mužů ve vedoucích orgánech některých emitentů
  Promítnout do právního řádu České republiky požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2381 ze dne 23. listopadu 2022 o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy orgánů kotovaných společností a o souvisejících opatřeních.
  Předkladatel: ministr pro evropské záležitosti
  Spolupředkladatelé: ministr financí ministr financí, ministr spravedlnosti, zmocněnkyně vlády pro lidská práva
 • Návrh zákona o obecné bezpečnosti výrobků a o změně souvisejících zákonů
  Adaptace vnitrostátního právního řádu na přímo použitelný předpis EU – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 ze dne 10. května 2023 o obecné bezpečnosti výrobků, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1828 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES a směrnice Rady 87/357/EHS – a jeho úplná proveditelnost na vnitrostátní úrovni.
  Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
  Zavedení průkazného systému kontroly plnění plánu chovu a lovu spárkaté zvěře, včetně případných sankcí za nesplnění. Při splnění plánu chovu a lovu bude uživatel honitby vyviněn z odpovědnosti za škody způsobené zvěří v daném hospodářském roce. Dalším cílem je zavedení elektronického systému myslivosti.
  Předkladatel: ministr zemědělství
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  Zefektivnění nakládání s majetkem státu, zvýšení příjmu do státního rozpočtu a nutné doplnění činnosti pro výkon povinností podle již platných právních předpisů.
  Předkladatel: ministr zemědělství

duben 2024

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů
  Zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců, zjednodušení a optimalizace procesů spojených s bezpečností práce a výkonem činností v této oblasti v praxi, modernizace a aktualizace pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a snížení nákladů.
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  Adaptace právního řádu České republiky na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2282 ze dne 15. prosince 2021 o hodnocení zdravotnických technologií a o změně směrnice 2011/24/EU.
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  Transpozice směrnice Rady (EU) 2023/2226 ze dne 17. října 2023, kterou se mění směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní.
  Předkladatel: ministr financí
 • Návrh zákona implementujícího nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1115 ze dne 31. května 2023 o dodávání na trh Unie a vývozu z Unie některých komodit a produktů spojených s odlesňováním a znehodnocováním lesů a o zrušení nařízení (EU) č. 995/2010
  Implementace nového nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1115 ze dne 31. května 2023 o dodávání na trh Unie a vývozu z Unie některých komodit a produktů spojených s odlesňováním a znehodnocováním lesů a o zrušení nařízení (EU) č. 995/2010 a vypořádání se s hlavními změnami v přístupu v boji proti odlesňování a znehodnocování lesů.
  Předkladatel: ministr zemědělství
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
  Provedení revize vymezení oblastí zranitelných dusičnany a revize akčního plánu hospodaření v těchto oblastech tak, aby ČR splnila podmínky stanovené předpisy EU (Směrnice Rady ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů).
  Předkladatel: ministr zemědělství
  Spolupředkladatel: ministr životního prostředí
 • Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění společné organizace trhů v oblasti oznámení týkajících se cen, produkce a tržních informací zemědělských výrobků nebo potravin
  Stanovit bližší podmínky provádění společné organizace trhů v oblasti oznámení týkajících se cen, produkce a tržních informací zemědělských výrobků nebo potravin v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/1746 ze dne 1. října 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1185, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi.
  Předkladatel: ministr zemědělství

květen 2024

 • Věcný záměr zákona o sportu
  Nahradit zákon o podpoře sportu, který je nedostatečný a neřeší důležité aspekty sportu ve veřejnoprávní i soukromoprávní oblasti, které je nezbytné legislativně ukotvit, aby byl sport účelnou a efektivní složkou národní politiky.
  Předkladatel: předseda vlády
  Spolupředkladatel: předseda Národní sportovní agentury
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
  Zvýšit flexibilitu pracovněprávních vztahů. Transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/970 ze dne 10. května 2023, kterou se posiluje uplatňování zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty prostřednictvím transparentnosti odměňování a mechanismů prosazování.
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  Systémově sjednotit pojistné oblasti a nepojistné sociální dávky pod gesci jednoho správního úřadu – České správy sociálního zabezpečení.
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů
  Upravit katalog prací a katalog správních činností tak, aby tam uvedené příklady odpovídaly složitosti, odpovědnosti a namáhavosti reálně vykonávaných prací ve veřejných službách a správě a správních činností a bylo usnadněno zařazování zaměstnanců a služebních míst do příslušných platových tříd.
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
 • Návrh nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic na financování výstavby dostupného nájemního bydlení
  Prostřednictvím dotačního programu zvýšit nabídku dostupného nájemního bydlení pro stanovené cílové skupiny, a tak vyhovět potřebám trhu práce.
  Předkladatel: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
 • Návrh zákona o registrech ve vzdělávání
  Zakotvit povinnost škol zaznamenávat rozhodné údaje o dětech, žácích a studentech do registru žáků a předávat údaje do registru zaměstnanců.
  Předkladatel: ministr školství, mládeže a tělovýchovy
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  Zavedení duálního vzdělávání v rámci středního a vyššího odborného vzdělávání, posílení role ministerstva ve vztahu ke školským poradenským pracovištím, cílené financování škol s vysokou mírou sociálního znevýhodnění žáků, úprava organizačního řešení pro spojování škol a školských zařízení do větších celků a úprava a posílení role školských rad.
  Předkladatel: ministr školství, mládeže a tělovýchovy

červen 2024

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  Zrušení termínu stanoveného zákonem pro převod Archivu bezpečnostních složek, který bude nově začleněn do Ústavu pro studium totalitních režimů, a vypuštění nesystémového ustanovení týkajícího se působnosti nejvyššího orgánu Ústavu pro studium totalitních režimů.
  Předkladatel: předseda vlády
  Spolupředkladatel: ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů
 • Návrh nařízení vlády o Katalogu oblastí utajovaných informací
  Vydat nařízení vlády, které bude v souladu s novou koncepcí, kterou by měla přinést novela zákona č. 412/2005 Sb., přičemž dojde i ke změně samotného názvu nařízení vlády (katalog oblastí utajovaných informací).
  Předkladatel: předseda vlády
  Spolupředkladatel: ředitel Národního bezpečnostního úřadu
 • Věcný záměr zákona o správě dokumentů a o archivnictví
  Modernizace právní úpravy spisových služeb, snížení administrativní zátěže při správě dokumentů, využití plného potenciálu nástrojů eGovernmentu a zefektivnění fungování archivní soustavy.
  Předkladatel: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
  Zefektivnění procesu zadávání veřejných zakázek včetně rychlejšího a efektivnějšího rozhodování o přezkumu úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a mitigace rizika zneužívání procesních pravidel pro neúměrné prodlužování správního řízení. Zvýšení limitů zakázek malého rozsahu.
  Předkladatel: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
 • Návrh zákona o úhradách zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz a stomatologických výrobků hrazených z veřejného zdravotního pojištění
  Vyčlenit přílohy č. 3 a 4 ze zákona o veřejném zdravotním pojištění stanovující výše a podmínky úhrad zdravotnických prostředků a stomatologických výrobků do samostatného zákona tak, aby bylo možné v relevantním čase promítnout potřebné změny.
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
  Komplexně přizpůsobit právní předpisy v této oblasti tak, aby byla zajištěna dlouhodobá dostupnost hrazených zdravotních služeb pro pojištěnce a zároveň i udržitelnost systému veřejného zdravotního pojištění.
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
 • Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti správy daní a působnosti Celní správy České republiky
  Organizačně-kompetenční změny v právních předpisech upravujících působnost Celní správy ČR v návaznosti na tzv. konsolidační balíček a změny v procesněprávních normách, které působí v aplikační praxi obtíže.
  Předkladatel: ministr financí
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů
  Zakotvit možnost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových zastupovat na bázi dohody ve vybraných řízeních vedle organizačních složek státu i státní organizace, které se řídí zákonem o majetku státu.
  Předkladatel: ministr financí
 • Návrh zákona o vymezování oblastí pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie a o změně některých souvisejících zákonů
  Zajištění implementace směrnice 2023/2413, kterou se mění směrnice (EU) 2018/2001, nařízení (EU) 2018/1999 a směrnice 98/70/ES, pokud jde o podporu energie z obnovitelných zdrojů, a zrušuje směrnice Rady (EU) 2015/652, tedy nutnost požadované úpravy podpory obnovitelných zdrojů.
  Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
  Spolupředkladatelé: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj, ministr životního prostředí
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
  Časové omezení možnosti uplatnění existujících restitučních nároků naturálním způsobem (tedy převodem nemovité věci), resp. finančním způsobem analogicky jak časové omezení upravuje § 13 zákona č. 229/1991 Sb.
  Předkladatel: ministr zemědělství
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  Liberalizace přístupu k lesnímu hospodářství, zjednodušení a zmírnění povinností vlastníků lesů, posílení vlastnického principu a principu odpovědnosti při trvale udržitelném hospodaření v lesích.
  Předkladatel: ministr zemědělství
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
  Zefektivnit právní úpravu ochrany dřevin rostoucích mimo les, zajistit účinnější ochranu druhů postavenou především na ochraně biotopů a rozšířit nástroje aktivní péče o ohrožené druhy.
  Předkladatel: ministr životního prostředí
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
  Vyhlásit Národní park Křivoklátsko.
  Předkladatel: ministr životního prostředí
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, ve znění pozdějších předpisů
  Adaptace právního řádu České republiky na nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1542 ze dne 12. července 2023 o bateriích a odpadních bateriích, o změně směrnice 2008/98/ES a nařízení (EU) 2019/1020 a o zrušení směrnice 2006/66/ES.
  Předkladatel: ministr životního prostředí
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  Zavést zálohový systém pro vybrané jednorázové nápojové obaly – plastové nápojové lahve a kovové nádoby na nápoje, který vytvoří, bude spravovat a financovat tzv. operátor zálohového systému.
  Předkladatel: ministr životního prostředí
 • Návrh nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Soutok
  Vyhlásit Chráněnou krajinnou oblast Soutok (největší komplex lužních lesů ve střední Evropě).
  Předkladatel: ministr životního prostředí

červenec 2024

 • Návrh nařízení vlády o koeficientu pro stanovení výše minimální mzdy a o vymezení ztíženého pracovního prostředí
  Stanovit koeficient pro výpočet minimální mzdy a vymezit ztížené pracovní prostředí pro účely poskytování příplatku za práci v něm.
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2022 Sb., o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie, ve znění nařízení vlády č. …/2023 Sb.
  Doplnit vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie na rok 2026.
  Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů
  Zásadně zefektivnit procesy ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání oproti stávající legislativní úpravě.
  Předkladatel: ministr školství, mládeže a tělovýchovy

srpen 2024

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
  Ukotvit do zákona zmocnění pro MMR k činnostem v oblasti prevence a řešení sociálního vyloučení na místní a regionální úrovni, v současnosti vykonávané na základě usnesení vlády. Současně je cílem tyto pravomoci přesněji vymezit.
  Předkladatel: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
 • Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2025
  Stanovit celkové příjmy a výdaje státního rozpočtu, výši přebytku nebo schodku a způsob jeho vypořádání na daný rok.
  Předkladatel: ministr financí
 • Návrh nařízení vlády o výši vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem pro rok 2025
  Naplnit zmocnění uvedené v § 3c odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr financí

září 2024

 • Návrh nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2025
  Zvýšení tzv. odškodňovacích příplatků k důchodu v roce 2025.
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
 • Návrh nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2023, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2023, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2025 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2025 a o zvýšení důchodů v roce 2025
  Stanovit parametry pro výpočet důchodů a zvýšení důchodů v roce 2025.
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění pozdějších předpisů
  Určení oborů a specializací přímo v právním předpisu a s tím spojené zvýšení právní jistoty a dále upřesnění některých ustanovení, která upravují fungování profesních komor.
  Předkladatel: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
 • Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí
  Zvýšení ochrany veřejných prostředků a modernizace, zjednodušení a zefektivnění systému řízení a kontroly veřejných financí v České republice.
  Předkladatel: ministr financí
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 362/2022 Sb., o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní území Evropské unie a o změně některých souvisejících zákonů
  Stanovit procesní postupy při vydávání dokumentů nezbytných k řádnému pohybu kulturních statků na celním území Evropské unie, zejména pak tzv. dovozních licencí a prohlášení. Jde o druhou fázi adaptace právního řádu České republiky na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/880 ze dne 17. dubna 2019 o vstupu a dovozu kulturních statků a prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/1079 ze dne 24. června 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/880 o vstupu a dovozu kulturních statků.
  Předkladatel: ministr kultury
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů
  Adaptace vnitrostátního právního řádu na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1230 ze dne 14. června 2023 o strojních zařízeních a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES a směrnice Rady 73/361/EHS.
  Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
 • Návrh zákona o určení zástupců vybraných subjektů za účelem shromažďování elektronických důkazů v trestním řízení
  Transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1544 ze dne 12. července 2023, kterou se stanoví harmonizovaná pravidla pro určování určených provozoven a jmenování zástupců za účelem shromažďování elektronických důkazů v trestním řízení.
  Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  Zajištění souladu s výše uvedenými evropskými nařízeními a harmonizace v oblasti statistiky přípravků na ochranu rostlin a vedení záznamů o používání přípravků na ochranu rostlin (včetně jejich elektronizace) a dále úprava, která by měla zajistit větší flexibilitu při získávání kvalifikace potřebné k výkonu určitých odborných rostlinolékařských činností ve státní správě.
  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/564 ze dne 10. března 2023 o obsahu a formátu záznamů o přípravcích na ochranu rostlin vedených profesionálními uživateli podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009.
  Předkladatel: ministr zemědělství

říjen 2024

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
  Odstranit z důvodu výlučné unijní ochrany stávající stav poskytování národní ochrany označením původu a zeměpisným označením pro řemeslné a průmyslové výrobky. Adaptace právního řádu České republiky na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2411 ze dne 18. října 2023 o ochraně zeměpisných označení řemeslných a průmyslových výrobků a o změně a o změně nařízení (EU) 2017/1001 a (EU) 2019/1753.
  Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
  Spolupředkladatel: předseda Úřadu průmyslového vlastnictví
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
  Zajištění implementace směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU), kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III a IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití.
  Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

listopad 2024

 • Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
  Upravit výši náhrady na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem a náhrady na výživu pozůstalých podle pravidel platných pro civilní sféru v návaznosti na úpravu výpočtu náhrady podle rozhodnutí vlády a návrhu MPSV.
  Předkladatel: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
 • Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2025 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
  Stanovit pro rok 2025 částky nezbytné pro poskytování příspěvku na bydlení.
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
 • Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
  Zvýšit průměrný výdělek před vznikem škody rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku a náhrady nákladů na výživu pozůstalých, do které je poskytována předmětná náhrada podle zákoníku práce tak, aby se zvýšení projevilo ve fakticky poskytované částce.
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
 • Návrh nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
  Zachovat reálnou úroveň experty stanovených původních částek životního a existenčního minima.
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
 • Návrh nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky a o změně některých dalších předpisů
  Doplnit stávající soubor národních kulturních památek o další významné kulturní památky, které mají zásadní vztah k české státnosti, patří mezi nejvýznamnější reprezentanty našeho kulturního dědictví a jsou dokladem úcty českého národa k významným dějinným událostem, případně u již prohlášených národních kulturních památek odstranit věcné i formální chyby.
  Předkladatel: ministr kultury
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  Zpřesnit úpravu schvalování způsobilosti vojenské letecké techniky, zjednodušit a zrychlit proces uznání typu vojenské letecké techniky v souvislosti s akvizicemi letounů páté generace, usnadnit činnost provozovatelů vojenské letecké techniky.
  Předkladatel: ministryně obrany
 • Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
  Stejně jako důchody valorizovat průměrné výdělky poškozených a pozůstalých, které jsou rozhodné pro výpočet náhrady za ztrátu na platu po skončení pracovní neschopnosti a neschopnosti k výkonu služby.
  Předkladatel: ministryně obrany

prosinec 2024

 • Návrh nařízení vlády o stupnicích základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
  Upravit základní tarify příslušníků bezpečnostních sborů na kalendářní rok 2025 v reakci na případné zvýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejné správě.
  Předkladatel: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
 • Návrh nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
  Digitalizace agend SÚIP ve vztahu k zaměstnavatelům a občanům. Digitalizované procesy umožní subjektům komunikovat s úřadem primárně online. Retranspozice směrnice Rady ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Retranspozice směrnice Rady 2009/13/ES ze dne 16. února 2009, kterou se provádí dohoda k Úmluvě o práci na moři z roku 2006 uzavřená Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství (ECSA) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) a kterou se mění směrnice 1999/63/ES.
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
 • Návrh zákona o úvěrových institucích
  Nahradit dosavadní zastaralou, nekonzistentní a nesystematickou právní úpravu v zákoně o bankách a v zákoně o družstevních záložnách a implementovat do právního řádu České republiky směrnici CRD VI a nařízení CRR III. Implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/36/EU, pokud jde o pravomoci dohledu, sankce, pobočky ze třetích zemí a environmentální, sociální a správní rizika, a směrnice 2014/59/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o požadavky týkající se úvěrového rizika, rizika úvěrové úpravy v ocenění, operačního rizika, tržního rizika a minimální výstupní úrovně.
  Předkladatel: ministr financí
 • Návrh zákona o odčerpávání nelegálně nabytého majetku a o změně souvisejících předpisů
  Rozšířit možnosti efektivního odčerpávání majetku, který pravděpodobně pochází z trestné činnosti tak, aby se trestná činnost nevyplácela. Umožnit efektivně odčerpat nelegální majetek i v případě, kdy orgány činné v trestním řízení nejsou schopny z důvodu nedostatečné mezinárodní spolupráce prokázat predikativní trestnou činnost, která je předpokladem pro úspěšné stíhání trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti.
  Předkladatel: ministr spravedlnosti
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  Transpozice návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávní ochraně životního prostředí a o nahrazení směrnice 2008/99/ES.
  Předkladatel: ministr spravedlnosti
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů
  Modernizace zákona a řešení problémů vyplývajících z aplikační praxe.
  Předkladatel: ministr školství, mládeže a tělovýchovy
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů
  Adaptace právního řádu České republiky na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o fluorovaných skleníkových plynech a na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.
  Předkladatel: ministr životního prostředí
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  Zpřesnit definici ekologické újmy, zejména jejích neurčitých pojmů a zpřesnit předmět zákona, který by spolu s úpravou definice měl vést k jasnému odlišení právní úpravy obsažené v tomto zákoně od právní úpravy složkových předpisů.
  Předkladatel: ministr životního prostředí
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot, ve znění pozdějších předpisů
  Transpozice směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU), kterou se mění příloha IX směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001, pokud jde o přidávání surovin pro výrobu biopaliv a bioplynu.
  Předkladatel: ministr životního prostředí
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), ve znění pozdějších předpisů
  Reflektovat aktuální situaci v oblasti chovu volně žijících druhů živočichů jak v zoologických zahradách, tak v ostatních chovných zařízeních a přenastavit kontrolní mechanismy tak, aby byl výkon orgánů státní správy efektivnější a hospodárnější.
  Předkladatel: ministr životního prostředí
 • Návrh nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Krušné hory
  Vyhlásit Chráněnou krajinnou oblast Krušné hory (unikátní typ vysoko položených plošin).
  Předkladatel: ministr životního prostředí

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X