Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

3. 4. 2024 16:26

Vláda schválila snížení maximálního počtu hodin výuky, které stát proplácí školám zřizovaným samosprávami

Vláda se na prvním dubnovém zasedání zabývala například úpravou státní dotace na úvazky učitelů v regionálním školství, 3. dubna 2024.
Vláda se na prvním dubnovém zasedání zabývala například úpravou státní dotace na úvazky učitelů v regionálním školství, 3. dubna 2024.
Maximální počty hodin výuky, které stát proplácí základním a středním školám a konzervatořím zřizovaným krajem, obcí nebo svazkem obcí, se od 1. září sníží v průměru o pět procent. Příslušnou novelu svého nařízení schválila vláda Petra Fialy na zasedání ve středu 3. dubna 2024. Rozhodla také o zastavení příprav strategické průmyslové zóny v areálu letiště Plzeň-Líně a projednala třináct stanovisek ke kontrolním závěrům Nejvyššího kontrolního úřadu.

Vláda se rozhodla novelizovat nařízení, kterým se stanovují maximální počty hodin výuky financované ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, tzv. PHmax. Důvodem je snaha Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy regulovat situace, kdy dochází k nedůvodnému zvyšování maximálního týdenního rozsahu hodin přímé pedagogické činnosti za celou školu (tzv. PH školy) oproti předchozímu školnímu roku.

Novela snižuje PHmax v průměru o pět procent. V praxi se snížení pohybuje od nuly do osmi procent, což znamená, že téměř 71 procent škol se tato změna ve skutečnosti nijak nedotkne. Zpomalí se ale růst počtu nových úvazků. Státní rozpočet díky tomuto kroku ušetří zhruba 800 milionů korun při zachování rozsahu přímé pedagogické činnosti stanovené nařízením vlády a kvalitního finančního ohodnocení učitelů. Podrobnosti obsahuje tisková zpráva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Vláda rovněž schválila ukončení projektu revitalizace brownfieldu, přípravy a výstavby strategického podnikatelského parku Plzeň-Líně. Důvodem je ukončení jednání mezi Českou republikou a firmou Volkswagen Group o možné výstavbě gigafactory pro výrobu baterií pro elektromobily. Rozhodnutím vlády byly ukončeny všechny činnosti související s přípravou a výstavbou tohoto strategického podnikatelského parku, zrušena všechna předchozí usnesení vlády a dohody, které se tohoto projektu týkaly, a ukončen příslušný dotační program.

Vláda současně vzala na vědomí záměr Ministerstva obrany a Armády České republiky obnovit v této lokalitě vojenský prostor. Na Ministerstvo obrany zároveň bezúplatně přejdou všechny dokončené nebo započaté projektové práce a studie tak, aby finance, které stát na přípravu území již vynaložil, zůstaly co nejvíce využity. Více čtěte v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu.

Kabinet schválil také návrh novely zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a souvisejícího zákona o požadavcích na přístupnost některých výrobků a služeb. V případě prvního zákona je cílem převést do českého právního řádu evropské nařízení o strojních zařízeních. Jedná se o určení vnitrostátních orgánů, které budou vykonávat činnosti stanovené evropským nařízením, určení oznamujícího orgánu a jazyka, v němž jsou některé dokumenty podle tohoto nařízení zhotovovány. Dozorovým orgánem má být Česká obchodní inspekce, oznamovatelem Ministerstvo průmyslu a obchodu a oficiálním jazykem dokumentů čeština. Ve druhém případě se napravují některé nedostatky v oblasti týkající se dozoru a opravují některé chyby v textaci zákona.

Vláda projednala i celkem třináct kontrolních závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu a stanovisek dotčených resortů či institucí k nim. Pokud byla na odstranění zjištěných nedostatků přijata nápravná opatření, mají příslušné resorty půl roku na informaci vládě, jak jsou plněna.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie