Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

27. 3. 2024 15:01

Novela zákona o vysokých školách zlepšuje podmínky pro studium doktorandů

Vláda schválila novelu zákona o vysokých školách, kterou předložila ministryně pro vědu, výzkum a inovace (MVVI) Helena Langšádlová spolu s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Mikulášem Bekem. Novela, která představuje důležitý krok směrem ke zlepšení kvality vysokoškolského vzdělávání v České republice a k posílení mezinárodní prestiže českých vysokých škol, má výrazně pozitivní dopad na podmínky doktorského studia v České republice.

Jednou z klíčových změn, kterou novela přináší, je zlepšení podmínek doktorských studentů a větší důraz na sladění jejich pracovního, studijního a osobního života. Novela počítá s garancí minimálních příjmů pro prezenční doktorské studenty ve výši 1,2krát minimální mzdy. „Cílem je vytvořit takové podmínky, které studentům a studentkám doktorského studia umožní plně se soustředit na studium a vše, co s ním úzce souvisí, aby mohli svá studia včas a řádně dokončit,“ uvedl ministr školství Mikuláš Bek.

Se zavedením minimálních příjmů pro prezenční doktorské studenty souvisí i jasnější a přísnější kritéria pro výběr budoucích doktorandů. Celkové počty doktorandů se tak sníží, což umožní větší péči a podporu pro ty, kteří studují.

Lidé ve vědě jsou pro mě dlouhodobou prioritou, proto jsem usilovala o navýšení stipendií již pro doktorandy. Výsledek, tedy 1,2násobek minimální mzdy, je téměř zdvojnásobení stávající částky, což je dobrým startem. Jsem velice ráda, že novela přináší i úpravu podoby disertačních prací tak, aby mohly být ještě častěji zaměřeny na takzvané profesní doktoráty. Právě taková podoba disertačních prací je v souladu s mým návrhem reformy transferu, která cílí na posílení spolupráce mezi vysokými školami a firmami a zvýšení přínosu vědeckých poznatků do praxe,“ uvedla ministryně pro vědu, výzkum a inovace. Helena Langšádlová.

Jednou z dalších změn je také podpora internacionalizace vysokoškolského vzdělávání, která se projeví například v motivaci pro zahraniční studenty studovat v České republice. Vysoké školy nově nemají povinnost stanovit poplatky za studium v cizím jazyce v doktorských studijních programech, což má podpořit zájem zahraničních studentů. Další opatření mají přispět k digitalizaci procesů a snížení byrokratické zátěže vysokých škol. 

Další aspekt novely se týká přísnějších sankcí pro neoprávněné užívání titulu absolventa vysoké školy, kde se výše pokuty zvyšuje desetkrát, aby mohla plnit svou sankční funkci efektivněji.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie